• Phone: 0886 886 556
  • ask@abcoach.vn

Công cụ đánh giá nội lực doanh nghiệp: Tiêu chí VRIO (P1) - ABCoach